Форма запиту на інформацію у письмовому вигляді

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2012 № 77/5

ФОРМА
запиту на інформацію в Державній реєстраційній службі України

Розпорядник інформації Державна реєстраційна служба України
Запитувач __________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

__________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації - для юридичних

__________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

__________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ
НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати ______

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу _______________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

______________________________________________________;
будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ______________________________________________________;
телефаксом ______________________________________________________;
за телефоном ______________________________________________________;

_________________
(дата)
__________________
(підпис)


Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної реєстраційної служби України, розміщена на веб-сайті www.drsu.gov.ua.
2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15;
на електронну адресу: skosir@drsu.gov.ua;
(електронна адреса розпорядника інформації)
телефаксом 517-63-01;
за телефоном 517-63-01.
3. Запит може бути поданий особисто до спеціального структурного підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль